Modules Economie

Er zijn 20 modules. In deze modules worden onderwerpen behandeld waarbij veel gerekend moet worden. Er wordt gewerkt met geprogrammeerde instructie. Het volgende deel van de tekst verschijnt pas als de leerling de vraag die eraan vooraf gaat goed heeft beantwoord. Door een versie-nummer in te voeren krijgt elke leerling een eigen versie van de rekenopgaven. Dat stelt de docent in staat te controleren of de leerling daadwerkelijk zelf aan het werk is. In totaal zijn er 26 serieletters met elk 40 versienumers, zodat elke school over 1040 versies van de rekenopgaven kan beschikken.

De modules zijn gemaakt in Excel. Alleen als Excel 2010 of hoger wordt gebruikt, is de werking van alle onderdelen van het programma gegarandeerd.

De modules zijn te gebruiken naast iedere bestaande lesmethode. Elke module begint met een toets. Deze kan gebruikt worden als instaptoets. Het programma geeft dan nog niet aan welke vragen fout beantwoord zijn. Dat gebeurt pas als het bijbehorende onderwerp is doorgewerkt. De leerling kan dan zijn fouten verbeteren. Heeft de leerling de stof nog niet gehad, dan kan hij of zij beter eerst de onderwerpen doornemen en vervolgens de toets als eindtoets gebruiken.

Naast duidelijke uitleg krijgt de leerling hulp doordat veel bewerkingen ondersteund worden met grafisch materiaal. Vult de leerling een fout antwoord in en is dit een veelgemaakte fout, dan laat het programma weten wat er fout is gegaan. De docent kan met behulp van de bijgeleverde docentversie controleren of de leerling wel een goed antwoord heeft ingevuld als hij of zij niet verder kan. Omdat het programma zelfsturend is, kan elke leerling in zijn eigen tempo werken.

De leerlingbestanden kunnen gratis worden gedownload. Om volledige functionaliteit te krijgen moet de docent een jaarlicentie aanvragen. Die kost voor het hele VWO-pakket 50 euro per jaar, ongeacht het aantal leerlingen of het aantal modulen dat gebruikt wordt. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.
Beschikbare modulesVervolg procenten en indexcijfers

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Rekenen met verandering op verandering

 • Samengesteld, gewogen indexcijfer (met o.a. Consumentenprijsindex )

 • Product van twee procentuele veranderingen (met o.a. RIC, NIC en PIC)

 • Percentages omrekenen

De onderwerpen die aan bod komen zijn niet aan een bepaald domein gekoppeld.
Welvaart en BBP

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het economisch vraagstuk

 • Bedrijven en bedrijfssectoren

 • Kosten en opbrengsten

 • Productie en inkomen

 • BBP en nationaal inkomen

Domein B en H: concept schaarste en concept welvaart en groei
Inkomstenbelasting en sociale zekerheid

Deze module bestaat uit de volgende twee onderdelen plus inleiding en toets:

 • Inkomstenbelasting: het boxenstelsel

 • Het sociale zekerheidsstelsel

Domein H en I: concept welvaart en groei en concept goede tijden, slechte tijden
Inkomens(her)verdeling

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • De categoriale inkomensverdeling

 • De personele inkomensverdeling

 • De Lorenzcurve

Domein H: concept welvaart en groei
Budgetlijn en opofferingskosten (geen CE-stof)

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het opstellen van een budgetlijn

 • Rekenen met een budget

 • Opofferingskosten en netto baten

Domein B: concept schaarste
Comparatief kostenvoordeel (geen CE-stof)

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Absoluut kostenvoordeel

 • Comparatief kostenvoordeel

 • Handel tussen landen

 • Verdeling bij meerdere alternatieven

 • Extra onderwerp: het afstemprobleem

Domein C: concept ruil
Vraag en consumentensurplus

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Vraag en ceteris paribus-voorwaarde

 • Vraag en vraagfunctie

 • Verschuiving langs en van de vraaglijn

 • Consumentensurplus

 • Prijselasticiteit van de vraag

 • Overige elasticiteiten

Domein D: concept markt
Aanbod en producentensurplus

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Aanbod en ceteris paribus-voorwaarde

 • Aanbodlijn en aanbodfunctie

 • Verschuiving langs en van de aanbodlijn

 • Producentensurplus

Domein D: concept markt
Markt en welvaartswinst

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Markt en marktevenwicht

 • Het marktmechanisme

 • Markt en totale surplus (van consumenten en producenten)

 • Verschuiving van de vraag- of aanbodlijn

 • Extra onderwerp: Berekenen van het surplus

Domein D: concept markt
Speltheorie

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het gevangenendilemma

 • Battle of the sexes

 • Varianten en tussenvormen bij eenmalige simultane spellen

 • Invloed van herhaling op het spelverloop

 • Sequentieel spel

 • Veiling bij opbod

Domein F: concept samenwerken en onderhandelen
Marktvormen en marktimperfecties

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Marktvormen

 • Deelmarkten

 • Minimum- en maximumprijs

 • Ingrijpen via heffingen en subsidies

 • Protectie

Domein D: concept markt
Kostenfuncties

Deze module bestaat uit de volgende acht onderdelen plus inleiding en toets:

 • Marginale en gemiddelde kosten

 • Constante kosten

 • Af- en toenemende meerkosten

 • Progressief variabele kosten

 • Degressief variabele kosten

 • Proportioneel variabele kosten

 • Totale kosten (constante en variabele samen)

 • Marginale kosten en de individuele aanbodlijn

Domein D: concept markt
Resultaat bij hoeveelheidsaanpassing

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Totale Opbrengst, Totale Kosten en Totale Winst

 • Gemiddeld en marginaal

 • Resultaat via dekkingsbijdrage

 • Berekening maximale winst

 • Volkomen Concurrentie op lange termijn

Domein D: concept markt
Resultaat bij prijszetting

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Totale Opbrengst, Totale Kosten en Totale Winst

 • Gemiddeld en marginaal

 • Resultaat via dekkingsbijdrage

 • Berekening maximale winst

 • Welvaartseffect van prijszetting

 • Monopolistische concurrentie op lange termijn

Domein D: concept markt
Geld

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Geld en geldfuncties

 • De verkeersvergelijking van Fisher

 • De maatschappelijke geldhoeveelheid

 • Geldschepping via kredietverlening

Domein C en I: concept ruil en concept goede tijden, slechte tijden
Kringloopmodel en Nationale Rekeningen

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Beginselen van de economische kringloop

 • Kringloop van een open economie zonder overheid

 • Kringloop van een open economie met overheid

 • De Nationale Rekeningen

Domein H: concept welvaart en groei
Conjunctuurcyclus

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • De conjunctuurgolf

 • De conjunctuurklok

 • Kenmerken van de conjunctuurfasen

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
De arbeidsmarkt

Deze module bestaat uit de volgende zeven onderdelen plus inleiding en toets:

 • De arbeidsmarkt (begrippen en definities)

 • De p/a-ratio

 • Arbeidsmarktmutaties

 • Loonkosten per product

 • CAO en Loonruimte

 • De arbeidsmarkt als marktmodel

 • Soorten werkloosheid en hun bestrijding

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Conjunctuurbeleid

Deze module bestaat uit de volgende acht onderdelen plus inleiding en toets:

 • Keynesiaans conjunctuurbeleid

 • Geaggregeerde vraag en aanbod

 • Verschuiving van de geaggregeerde vraaglijn

 • Verschuiving van de geaggregeerde aanbodlijn

 • Problemen met conjunctuurbeleid

 • Phillipscurve

 • Wiskundige AD/AS-model

 • (optioneel) Het afleiden van de geaggregeerde vraaglijn

 • uit de twee collectieve vraaglijnen

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Betalingsbalans en wisselkoers

Deze module bestaat uit de volgende acht onderdelen plus inleiding en toets:

 • Handel tussen landen

 • Rekenen met wisselkoersen

 • De betalingsbalans

 • Het model van de valutamarkt

 • Effect van veranderingen op de betalingsbalans

 • Wisselkoersproblematiek

 • Wisselkoersstelsels

 • Problemen bij een muntunie

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Contactgegevens: Uitgeverij Goltstein, Zesakkerlaan 32 6611 AZ Overasselt Nederland Tel: 024-6222609, E-mail:
(of: goltstein@hotmail.com), inschrijfnummer KvK Nijmegen 10145110